Physic ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อะตอม (ภาค1)

สูตรการคำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6

 
+ ฟิสิกส์อะตอม (ภาค1)
 

สูตร   สนามไฟฟ้า

E    =        =    

 

สูตร   แรงแม่เหล็ก

F    =    qvb

E   =   สนามไฟฟ้า  (n/c)

   =   ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ()

d   =   ระยะห่างระหว่าง  แผ่นโลหะคู่ขนาน  (m)

v   =   ความเร็ว  (m/s)

b   =   ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (t)

q   =   ประจุไฟฟ้า  (c)

 

สูตร  คำนวนทอมสัน

   =      

  -----   -----

q   =   ประจุ  (c)

m   =   มวล  (kg)